Prepravný poriadok

Balex Metal Group Žilinská cesta 504/94, 013 11 Lietavská Lúčka

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Účelom vydania tohto prepravného poriadku je popis rozsahu činností pri zabezpečovaní dopravnej činnosti spoločnosti a stanovenie právomocí a zodpovednosti pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, právnickými osobami, fyzickými osobami zúčastnenými na preprave, stanovenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave veci podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka a jej obsahu. Neupravuje ceny a cenové podmienky. Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu vozových a kusových zásielok paletovaného a krabicového tovaru. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, potravín podliehajúcich skaze, nebezpečných vecí, nebezpečných odpadov, tekutých materiálov pre cestnú dopravu vykonávanú v rámci kombinovanej dopravy.
2. Dopravcom je firma Balex Metal Group, Žilinská cesta 504/94, 013 11 Lietavská Lúčka.
3. Dopravca na výkon svojej činnosti používa vozový park zostavený z vlastného vozového parku.
4. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.
5. Prepravnou povinnosťou dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.
6. Dopravca dbá, aby sa prepravy uskutočňovali čo najhospodárnejším využitím dopravných prostriedkov. Odosielateľ a príjemca sú povinní vo vzájomnej spolupráci vytvárať podmienky na urýchlenie a zmechanizovanie nakladacích a vykladacích prác. Pri vykonaní prepravy nákladov platia nižšie uvedené všeobecné prepravné podmienky, ktorých sa dopravca pridržiava.

Článok 2
Rozsah, charakter a druhy prepráv cestnej nákladnej dopravy

1. Dopravca vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu ( CND)
2. Charakter vykonávanej CND :
a) celovozové zásielky
b) kusové zásielky
3. Za celovozovú zásielku sa považuje zásielka prepravená jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla, ak bola využitá hmotnosť vozidla alebo bez ohľadu na hmotnosť nákladu, maximálne však do povolenej celkovej hmotnosti vozidla, ak :
a) je ňou využitá ložná plocha vozidla
b) sa preprava koná osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s odosielateľom zásielky alebo preto, že to vyžaduje povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote
c) sa zásielka vykladá v dvoch alebo viacerých miestach, o jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil zásielku na iné vozidlo. Zásielky, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia bodov b) a c) sa považujú za kusové.
4. Za prikládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo osobitne pri takej jazde vozidla, ktorú by inak musel vykonať bez nákladu.
5. Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku :
c) preprava iných druhov tovaru na základe objednávok prepravcu.
6. Dopravca je povinný v dohodnutej lehote pristaviť vozidlo toho druhu a tak vystrojené, ako sa pri dojednaní prepravy dohodlo. Vozidlo musí byť v riadnom technickom stave vyhovujúcom pre prepravu a s riadne očisteným ložným priestorom, prípadne podľa povahy nákladu musí mať plachtu na zakrytie materiálu, pričom sa prihliada na požiadavku odosielateľa zásielky. Ak nie je dohodnuté inak, prepravujú sa všetky zásielky vozidlom obsadeným jedným vodičom.

Článok 3
Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

1. Prepravca si u dopravcu prepravu objednáva. Objednávku možno uplatniť písomne, ústne, e-mailom, faxom alebo telefonicky. Ústnu alebo telefonickú objednávku je potrebné na vyzvanie potvrdiť písomne. Objednávka – zmluva o preprave vecí sa nepoužíva v prípadoch, ak má dopravca so zákazníkom uzatvorenú rámcovú zmluvu o preprave vecí alebo ak to zákazník vylúčil z dôvodu používania jeho vlastného objednávkového systému.
2. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, aby mohla po prijatí plniť funkciu zmluvy o preprave vecí, najmä:
a) označenie strán (prepravca a dopravca), presné adresy, telefón, príp. e-mail,
b) opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a obal), spôsob nakládky a vykládky,
c) určenie času (čas nakládky, čas vykládky), miesto odoslania, miesto určenia, príp. aj žiadanú trasu dopravnej cesty,
d) odplatu za vykonanú prepravu (prepravné).
3. Ak dopravca nemôže objednávku prijať, upovedomí o tom bez meškania odosielateľa zásielky (objednávateľa). Ak bola objednávka potvrdená zo strany dopravcu, dopravca pristaví vhodné vozidlo v termíne uvedenom v objednávke. Ak sa vyskytnú prekážky, pre ktoré nemožno pristaviť vozidlo v dohodnutom termíne, dopravca je povinný o tom bezodkladne upovedomiť odosielateľa a prípadne dojednať iný termín pristavenia vozidla. Potvrdenie objednávky pre odosielateľa zásielky vykonáva zodpovedný zamestnanec dopravcu tak, že ju potvrdí podpisom a spätne zašle odosielateľovi zásielky (objednávateľovi).
4. Zmluva o preprave veci t.j. potvrdená objednávka vzniká medzi odosielateľom a dopravcom :
a) Prijatím objednávky faxom, e-mailom, alebo poštovou zásielkou a následným schválením dopravcom, čím sa stáva zmluvou o preprave vecí,
b) ak ide o prepravu, ktorú už netreba objednávať, začatím prepravy,
c) prevzatím zásielky na prepravu.
Ak dopravca vyhovie návrhu príjemcovi zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi, vzniká nová zmluva o preprave veci.
5. K uzavretiu zmluvy o preprave dochádza od okamihu potvrdenia objednávky prepravcu dopravcom. Objednávka je záväzná pre prepravcu, aj keď je dohodnutá telefonicky a potvrdená dopravcom telefonicky. V prípade zrušenia objednávky zo strany prepravcu po pristavení vozidla na nakládku má dopravca nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku. Náhrada škody sa vypočíta ako počet vykázaných km od výjazdu vozidla zo stanovišťa po miesto nakládky a späť vynásobený sadzbou za 1 km podľa cenníka platného ku dňu prepravy.
6. Termín dodania je dohodnutý v zmluve o preprave veci.
7. Termín dodania sa považuje za dodržaný, ak je zásielka pred jeho uplynutím dodaná prijímateľovi, alebo prenajímateľovi nemohla byť dodaná z dôvodov na jeho strane, hoci bol o príchode zásielky upovedomený alebo mu bola zásielka v mieste určenia doručená na prevzatie. Termín dodania sa považuje za dodržaný aj v prípade zmeny termínu podľa ods. 8 tohto článku. V tomto prípade nezodpovedá dopravca za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla zmenou termínu.
8. Termín dodania môže byť zmenený :
a) pozastavením prepravy, ktoré je zapríčinené opatreniami orgánov štátnej správy,
b) zadržaním prepravy vyvolané dodatočnými pokynmi odosielateľa,
c) časom na vyloženie nadváhy,
d) úradne nariadeným pozastavením cestnej premávky, ktoré dočasne znemožňuje začatie alebo pokračovanie prepravy,
e) zadržaním, ktoré vzniklo počas prepravy bez zavinenia dopravcom tým, že na zásielke alebo obale museli byť vykonané opravy, alebo naložená zásielka musela byť preložená alebo správne uložená.
9. Ak si dopravca s odosielateľom nedohodol dopravnú cestu, a ak nejde o prípad prekážok prepravy, dopravca je povinný vykonať prepravu po najkratšej ceste, ktorej použitie je hospodárne so zreteľom na povahu zásielky a druh použitého vozidla. Dĺžku dopravnej cesty určuje zodpovedný zamestnanec dopravcu podľa :
a) údajov o cestných vzdialenostiach v mapách,
b) smerových tabúľ umiestnených na pozemných komunikáciách,
c) údajov z navigačného systému,
d) údajov z tachografu, prípadne tachometra
e) iným vhodným spôsobom.
10. Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje objednávateľovi, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok ustanovených týmto poriadkom. Odosielateľ sa dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že zaplatí prepravné.
11. Vykonaním prepravy a ostatných úkonov až do miesta určenia uskutočnených na splnenie zmluvy o preprave veci dopravcovi prislúcha prepravné. Výška prepravného a doba splatnosti sa dohodne záznamom v potvrdenej objednávke, t.j. zmluve o preprave veci. Obdobne sa dohodne aj forma úhrady. Okrem prepravného dopravca počíta aj hotové výdavky potrebné na uskutočnenie prepravy zásielky až do miesta určenia alebo vynaložené z príkazu alebo v záujme odosielateľa alebo ním poverenej osoby. V prípade omeškania úhrad podľa dohodnutej splatnosti zmluvných strán platí povinná strana úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
12. Odosielateľ zásielky a dopravca sa môžu dohodnúť, či prepravné vyplatí odosielateľ zásielky celkom alebo čiastočne, alebo či prepravné uhradí prijímateľ zásielky. Ak prepravné má uhradiť prijímateľ zásielky, alebo úhradu odmietne, je povinný zaplatiť prepravné odosielateľ zásielky. V takom prípade môže odovzdať zásielku prijímateľovi len so súhlasom odosielateľa. Zmluvou o preprave veci dopravca môže byť zaviazaný, že zásielku počas prepravy sprevádza nákladný list.

Článok 4
Práva a povinnosti odosielateľa

1. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia popisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenia, ktoré malo okrem iného za následok zatajenie nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky. Zmluva o preprave veci obsahom a náležitosťami vychádza z príslušných ustanovení § 765 až § 773 Občianskeho zákonníka, § 261 nasl. a § 610 a nasl. Obchodného zákonníka. Odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré vzniknú dopravcovi v dôsledku nepresností, alebo neúplnosti údajov :
a) o mene a adrese odosielateľa,
b) o mieste a dátume prevzatia zásielky a mieste určenia,
c) o mene a adrese príjemcu,
d) o obvyklom pomenovaní povahy prepravovanej veci a druhu obalu, pri veciach nebezpečnej povahy o ich všeobecne uznávanom označení,
e) o počte kusov a ich zvláštnych znakoch a číslach,
f) o hrubej váhe zásielky, alebo o iným spôsobom vyjadrenom množstve tovaru,
g) o pokynoch, potrebných pre úradné konanie
h) v nákladovom liste o zákaze prekládky, o výdavkoch, ktoré preberá na seba odosielateľ, o cene zásielky a sume vyjadrujúcej osobitný záujem na dodaní, o pokynoch odosielateľa, týkajúcich sa poistenia zásielky, o dohodnutej lehote, v ktorej sa má preprava uskutočniť a o zozname dokladov, odovzdaných dopravcovi.
2. Odosielateľ zásielky je povinný odovzdať dopravcovi zásielku v stave spôsobilom prepravy a v stave, aby mohla byť dopravcom riadne zabezpečená proti posunu. Zásielka musím byť uspôsobená tak, aby pri riadnom nakladaní na ostatný spolu prepravovaný náklad nemohla spôsobiť žiadne škody.
3. Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1, môže dopravca jej prijatie odmietnuť, zbytočný príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času je odosielateľ povinný uhradiť. Ak je možné nedostatky zásielky odstrániť bez väčších výdavkov, tak je dopravca oprávnený, ale nie je povinný tieto nedostatky na náklady odosielateľa zásielky odstrániť.
4. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody, spôsobené osobám, na prevádzkových prostriedkoch, alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, vzniknuté z toho dôvodu, iba ak by závada bola zjavná, alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemá k tomu výhrady.
5. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu, alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady a ďalšie úradné konania, vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada.
6. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania, alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladnom liste.

Článok 5
Vylúčenie z prepravy

1. Preprava sa vykonáva s vylúčením nasledovných vecí:
a) živých zvierat,
b) potravín podliehajúcich skaze,
c) nebezpečných vecí,
d) nebezpečných odpadov,
e) tekutých materiálov.

Článok 6
Osobitné povinnosti odosielateľa a prijímateľa a dopravcu

1. Dopravca zodpovedá za konanie a opomenutie svojich zástupcov a zamestnancov a všetkých ostatných osôb, ktoré použije pri uskutočňovaní prepravy, ako za vlastné konanie alebo opomenutie za predpokladu, že títo zástupcovia, zamestnanci alebo ostatné osoby konajú v rámci svojich pracovných úloh.
2. Odosielatelia zásielok a prijímatelia zásielok pri opakujúcich sa prepravách z rovnakého miesta nakládky alebo na rovnaké miesto vykládky zabezpečia podmienky pre bezpečnosť práce a zdravia pri práci pri týchto úkonoch. Zabezpečia, aby sa nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia udržiavali v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zabezpečiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných na jazdu vozidiel vrátane neverejných príchodových ciest a ich udržiavanie v bezpečne zjazdnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk. Na stálych pracoviskách s veľkým rozsahom ložných operácií sa zriadia nákladové a výkladové rampy a zabezpečí dostatok mechanizačných zariadení ako sú pásové dopravníky, drapáky, mechanizačné lopaty, vysávače, žeriavy, kladkostroje, vysokozdvižné vozíky a pod.

Článok 7
Zmena zmluvy o preprave veci

1. Odosielateľ môže až do doby vydania zásielky prijímateľovi, dodatočne nariadiť dopravcovi, že :
a) zásielka má byť vrátená späť do miesta odoslania,
b) zásielka má byť počas prepravy zadržaná,
c) dodanie zásielky prijímateľovi má byť odročené,
d) zásielka má byť dodaná inému prijímateľovi,
e) zásielka má byť zrušená,
f) zásielka má byť dopravená na iné miesto určenia
g) časti zásielky majú byť dodané na rôzne alebo na iné miesta vykládky ako bolo určené v zmluve o preprave veci alebo nákladnom liste.
V prípadoch uvedených pod písmenami d), f), g) môže odosielateľ zásielky nariadiť pre ďalšiu prepravu alebo spiatočnú prepravu aj iný druh prepravy alebo použitie iného prepravného prostriedku. Pokyny iného druhu sú neprípustné. To isté platí pre pokyny o jednotlivých častiach zásielky okrem prípadov uvedených pod písmenom g).
Vykonanie dodatočného pokynu podľa ods. 1. dopravca môže odmietnuť, odročiť alebo vykonať iným spôsobom, ak :
a) pokyn v tom čase, kedy bol vydaný, už nie je možné vykonať,
b) jeho vykonanie by odporovalo zákonným ustanoveniam alebo iným právnym predpisom,
c) hodnota zásielky by nekryla vzniknuté zvýšené náklady a tieto nie sú hradené alebo ich úhrada nie je zabezpečená.
2. Ak odosielateľ zásielky nariadil, že zásielka má byť v mieste určenia zadržaná, dopravca je oprávnený za každé zadržanie alebo skladovanie požadovať dohodnuté poplatky. Ak trvá zadržanie viac ako 12 hodín, dopravca môže náklad na nebezpečenstvo (riziko) a ťarchu odosielateľa zásielky vyložiť a uskladniť, a odosielateľa musí o tom upovedomiť.
3. Ak bude podľa dodatočného pokynu zásielka počas prepravy zadržaná, dopravca bude požadovať prepravné okrem prípadne vzniknutých iných nákladov po ceste, až po miesto, kde bola zásielka zadržaná.
4. Za prijatie dodatočného pokynu odosielateľa alebo prijímateľa zásielky sa vyberá dohodnutý poplatok, ak v dôsledku toho pokynu dôjde k zmene prepravného. Pričom odosielateľ je povinný uhradiť všetky poplatky spojené so zmenou zmluvy a taktiež zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne dopravcovi v súvislosti so zmenou zmluvy uvedenou v tomto článku.

Článok 8
Nakládka, vykládka, nakladacie práce na vozidle

1. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, uskutočňuje nakládku a vykládku odosielateľ a prijímateľ zásielky, pričom sa rozumie pod nakládkou pohyb zásielky na ložnú plochu vozidla a pod vykládkou v obrátenom smere. Pri nesprávnom uložení alebo nesprávnej fixácii zásielky môže vodič odmietnuť zahájiť prepravu až do odstránenia závady. Ak dopravca vykonáva nakládku a vykládku celkom a lebo čiastočne, môže za tento úkon požadovať dohodnutú úhradu. Pre prípad, že nakládku alebo vykládku vykonáva dopravca celkom alebo čiastočne sa považuje zásielka za prijatú už pri začatí nakládky a až po ukončení vykládky za dodanú.

Článok 9
Odovzdanie zásielky

1. Odosielateľ zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom prepravy. Zásielka musí byť uspôsobená tak, aby pri riadnom ukladaní na ostatný náklad prepravovaný spolu, nemohla spôsobiť žiadne škody. Kusovú zásielku je potrebné zreteľne a nezmazateľne označiť takým spôsobom, aby bol zistiteľný odosielateľ a prijímateľ zásielky. Zodpovedný pracovník dopravcu je povinný prevzatie zásielky potvrdiť v nákladnom liste. Zásielku dopravca musí umiestniť tak, aby bola chránená pred poškodením.
2. Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1, dopravca môže jej prijatie na prepravu odmietnuť, pričom zbytočný príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času je odosielateľ zásielky povinný uhradiť.
3. Dopravca na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy má zádržné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať.
4. Odosielateľ zásielky je povinný podať na prepravu zásielku (alebo jej časť), ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby počas prepravy bola chránená obalom alebo poškodením alebo stratou, v riadnom obale zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave. Odosielateľ zásielky je povinný zásielku riadne zabaliť aj vtedy, ak je nebezpečenstvo, že bez obalu by mohla počas prepravy spôsobiť svojimi vlastnosťami škodu osobám alebo na iných zásielkach, na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach tohto dopravného prostriedku. Dopravca neskúma, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, prípadne, či použitý obal je riadny s ohľadom na veľkosti a hmotnosti zásielky. Odosielateľ zásielky je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to prepisuje prepravný poriadok, alebo je to žiaduce pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre zamedzenie nebezpečenstva jej zámeny. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s nedostatočným zabezpečením zásielky v súlade s týmto odsekom.
5. Dopravca je kedykoľvek oprávnený preskúmať, či zásielka súhlasí s údajmi odosielateľa uvedenými v nákladnom liste alebo, ktoré mu oznámil. Zásielka sa na mieste nakládky alebo vykládky preskúma v prítomnosti osôb odovzdávajúcich alebo preberajúcich zásielku, počas prepravy sa preskúma v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu. Ak zásielka nezodpovedá údajom v nákladnom liste a mohlo by tým byť spôsobené krátenie prepravného, tak sa náklady spojené s preskúmaním zásielky započítajú do prepravného.
6. Odosielateľ zodpovedá za bezpečné uloženie zásielky na vozidlo a podobne za nakladacie práce na vozidle, ak nebolo dohodnuté niečo iné. Odosielateľ alebo prijímateľ zásielky poskytne zodpovedajúce nakladacie zariadenia, ak ich má k dispozícii. V prípade omeškania odosielateľa, resp. príjemcu zásielky s nakládkou alebo vykládkou zásielky má dopravca nárok na náhradu všetkých s tým vzniknutých nákladov ako aj vzniknutej škody. Za takéto omeškanie sa považuje čas od pristavenia vozidla k nakládke alebo vykládke až do začatia nakladacích alebo vykladacích prác a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác.
7. V mieste určenia odovzdá dopravca nákladný list alebo dodací list a zásielku prijímateľovi oproti potvrdenia prijatia zásielky v nákladnom liste alebo dodacom liste. Po prepravení do miesta určenia je prijímateľ povinný zásielku neodkladne prevziať. Ak dôjde pri vykládke zásielky k zdržaniu z viny prijímateľa, tak má dopravca nárok na zdržné v dohodnutej výške.

Článok 10
Hmotnosť zásielky, preťaženie

1. Dopravca je zodpovedný za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej prípustnej hmotnosti vozidla.
2. Pri celovozovej preprave je za prípadné preťaženie zodpovedný odosielateľ. Ak sa zistí preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky alebo inými dôvodmi zo strany odosielateľa zásielky, tento znáša všetky škody a náklady, ktoré dopravcovi vzniknú z dôvodu preťaženia vozidla. Ak sa zistí preťaženie vozidla zavinené odosielateľom zásielky v mieste odoslania, tak musí odosielateľ zásielky vykonať vyloženie nadváhy. Ak sa nevyhovie požiadavke dopravcu na vyloženie nadváhy, alebo sa zistí preťaženie vozidla z dôvodov na strane odosielateľa zásielky až počas prepravy, tak sa vykoná vyloženie nadváhy na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky, alebo všetky náklady spojené s prepravou preťaženého vozidla znáša odosielateľ.
3. O vyložení nadváhy, ktoré vykonal dopravca, je potrebné odosielateľa zásielky v každom prípade informovať a zaznamenať to do prepravného listu.
4. Ak sa v prípade podľa ods. 2 vykoná vyloženie nadváhy, ďalšia preprava vyloženej nadváhy podlieha novej prepravnej zmluve.

Článok 11
Čas čakania

1. Pre čas čakania sa počíta dohodnutá náhrada. Za čas čakania sa považuje čas od pristavenia vozidla k nakládke alebo vykládke až do ukončenia nakládky alebo vykládky a odovzdanie potrebných dokumentov vodičovi odosielateľom.
2. Za každých začatých 15 min. je dopravca oprávnený účtovať zadávateľovi prepravy poplatok vo výške podľa cenníka platného ku dňu prepravy. Ďalej zodpovedá zadávateľ prepravy za výšku škody spôsobenú dopravcovi neskorým naložením alebo vyložením zásielky.

Článok 12
Prekážky prepravy a dodania

1. Ak nastanú prekážky prepravy zásielky, ktoré je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou prepravou, tak sa zásielka prepraví na základe dohody s odosielateľom prijímateľovi zásielky obchádzkovou trasou alebo náhradnou prepravou. Zvýšené dovozné podľa skutočne vykonanej prepravy môže byť účtované len keď sa zásielka prepravuje cez obchádzkovú trasu a táto bola s odosielateľom zásielky dohodnutá.
2. Vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých je začiatok alebo pokračovanie prepravy dočasne alebo trvalo zamedzené, musí dopravca odosielateľa zásielky požiadať o pokyn. Odosielateľ zásielky môže v tomto prípade od zmluvy odstúpiť. Ak na strane dopravcu nie je zavinenie prekážky, tak má nárok na dovozné za ubehnutú trasu a iné poplatky za vykonané vedľajšie a iné úkony.
3. Ak nedá odosielateľ zásielky v priebehu primeraného termínu žiadny splniteľný pokyn, dopravca zásielku uskladní. Od časového bodu odoslania odosielateľ zásielky hradí náklady za skladné a zdržné.
4. Ak je odstránená prekážka v preprave pred príchodom pokynu odosielateľa, tak sa zásielka dopraví na miesto určenia bez toho, aby sa čakalo na pokyny. Odosielateľa zásielky je potrebné o tomto upovedomiť.
5. Ak nie je po príchode zásielky na mieste určenia prijímateľ zásielky zastihnuteľný, alebo odmietne prijatie, tak dopravca musí neodkladne odosielateľa zásielky o príčine prekážky upovedomiť a vyžiadať si jeho pokyn. Odosielateľ môže zápisom v prepravnom liste požadovať, že má byť na svoje náklady, faxom alebo telefonicky informovaný o prekážke dodania, alebo že zásielka má byť v takomto prípade dodaná v mieste určenia inému prijímateľovi, ako je uvedený v prepravnom liste. Odosielateľ zásielky môže zmocniť v prepravnom liste k udeľovaniu pokynov aj tretiu osobu a nariadiť, že dopravca musí túto poverenú osobu bezprostredne informovať a vyžiadať si jej pokyn.
6. Ak nie je možné odosielateľa zásielky alebo zmocnenca uvedeného v prepravnom liste informovať, alebo ak odosielateľ alebo zmocnenec s udelením pokynu otáča alebo je pokyn nevykonateľný, tak môže byť zásielka disponovaná v sklade na nebezpečie a náklady odosielateľa zásielky.
7. Ak bola odstránená prekážka dodania, bez toho, aby prišiel iný pokyn odosielateľa zásielky alebo jeho zmocnenca, pokiaľ mu už bola prekážka oznámená, je potrebné o tom odosielateľa zásielky informovať.

Článok 13
Zodpovednosť dopravcu

1. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej vydania príjemcovi, pokiaľ ju nemohol odvrátiť pri vynaložení maximálneho úsilia a odbornej starostlivosti.
2. Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty zavinil oprávnený, príkaz oprávneného, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastnou chybou alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ktorých následky odstrániť nie je v jeho moci.
3. Za škodu na zásielke nezodpovedá dopravca, ak preukáže, že bola spôsobená :
a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,
b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku, alebo
c) vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný alebo náložný list, bola v čom vadnosť obalu poznamenaná. Ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná. Na takto vzniknutých škodách je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia. Pokiaľ sa jedná o medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu pokiaľ nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia dopravcom v dobrom zjavnom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste.
4. Dopravca je povinný urýchlene podať správu odosielateľovi o škode na zásielke vzniknutej počas prepravy do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na jej vydanie dopravcovi je povinný túto správu odovzdať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti. Pri strate alebo zničení zásielky dopravca je povinný nahradiť jej cenu, ktorú mala zásielka v čase jej odovzdania na prepravu.
5. Príjemca, ak zistí celkovú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky alebo to tvrdí ten, kto má dispozičné právo je potrebné o tom bezodkladne vyhotoviť zápis. Pri nárokoch na náhradu škodu je potrebné podať z miesta nároku potrebné doklady o príčine a výške škody – najmä nákladný list. Pre stanovenie výšky škody je potrebné, aby poškodený predložil faktúry, ak sú k dispozícii, ako aj výpočet výšky škody a iné doklady dokazujúce nárok na náhradu. Zásielka sa považuje bez ďalších dôkazov za stratenú, keď v priebehu 30 dní od prevzatia na prepravu nebola dodaná alebo pripravená na prevzatie prijímateľom. V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave možno zásielku bez ďalších dôkazov považovať za stratenú, ak nebola vydaná do 30 dní po uplynutí dojednanej lehoty, a pokiaľ nebola lehota dojednaná, do 60 dní po prevzatí zásielky dopravcom na prepravu. Ostatné rieši Reklamačný poriadok dopravcu.
6. Pokiaľ nie je možné zásielku dodať prijímateľovi ani vrátiť odosielateľovi dopravca je oprávnený zásielku zlikvidovať. O zamýšľanej likvidácii musí dopravca neodkladne a písomne upovedomiť vlastníka zásielky. Dopravca k likvidácii prikročí po uplynutí 5-ich dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia. Zásielku, ktorú vzhľadom na jej povahu a stav nemožno uskladniť (rýchlo sa kaziacu, a pod.) dopravca môže podľa jej stavu likvidovať i v kratšej dobe. O likvidácii zásielky dopravca spíše zápisnicu a upovedomí o tom odosielateľa aj prijímateľa zásielky. Z výťažku likvidácie sa prednostne uhradia náklady dopravcovi plynúce zo zmluvy o preprave veci, prípadný zvyšok výťažku vydá oprávnenému. Pre premlčanie nárokov z likvidácie sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka.

Článok 14
Nákladný list

1. Nákladný list ako prepravný doklad o zásielke sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Nákladný list sa vyhotovuje najmenej v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre dopravcu, prvé vyhotovenie nákladného listu dostane odosielateľ, druhé sprevádza zásielku a tretie si ponechá dopravca.
2. Ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na viacerých miestach, je potrebné vyhotoviť pre každú časť zásielky samostatný nákladný list. Pre opakované prepravy z toho istého miesta nakládky na rovnaké miesto vykládky a pre iné prepravy pre toho istého odosielateľa opakujúce sa zásadne za rovnakých podmienok, ako aj pre prepravy vnútri objektov a obvodov stavenísk odosielateľ môže s dopravcom dohodnúť použitie jedného nákladného listu pre celú pracovnú zmenu vozidla. Ak je potrebné naložiť na niekoľko vozidiel, má odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel sa má na dopravu použiť.
3. Všetky zmeny zmluvy o preprave veci je potrebné zaznamenať a v prípadoch, kde je to možné, nechať ich aj potvrdiť oprávnenej osobe vo všetkých rovnopisoch, ktoré sú v dobe zápisu k dispozícii. Do nákladného listu je potrebné zaznamenať i ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska prípadných nárokov odosielateľa zásielky, dopravcu alebo prijímateľa zásielky v zmysle prepravného poriadku. V prípade, že formulár nákladného listu nepostačuje na zápisy oprávnených osôb s dispozičným právom, je potrebné vyhotoviť zápisnicu a to v toľkých rovnopisoch, koľko rovnopisov nákladného listu je v dobe zápisu k dispozícii a prikladá sa ku každému z nich.
4. Nákladný list obsahuje najmä tieto údaje
a) miesto a dátum vystavenia
b) meno a adresa odosielateľa
c) meno a adresa dopravcu
d) miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia
e) meno a adresa príjemcu
f) obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a druh obalu, pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznávané označenie
g) počet kusov, ich zvláštne značky a čísla
h) hrubá váha zásielky, alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru
i) náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky a ostatné výdavky vznikajúce od okamihu uzavretia zmluvy až do vydania zásielky),
j) pokyny potrebné pre úradné konania,
k) údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam Dohovoru CMR.
5. Nákladný list môže obsahovať tieto ďalšie údaje:
a) zákaz prekládky,
b) výdavky, ktoré preberá na seba odosielateľ,
c) výšku dobierky, ktorá sa má vyberať pri dodaní zásielky
d) cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní,
e) pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky,
f) dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť,
g) zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi.
6. Zmluvné strany môžu zapísať do nákladného listu ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za potrebné. Zápisy sa musia urobiť priepisom na všetky rovnopisy, ktoré sú k dispozícii v čase zápisu. Zápisy sa nesmú pozmeňovať. Opravy možno vykonať preškrtnutím, ak ich oprávnená osoba potvrdí. Ak ide o číselný údaj, potrebné je opakovať ho slovom. Zápisnica sa vyhotovuje, ak formulár nákladného listu nepostačuje na zápisy oprávnených osôb a to v toľkých rovnopisoch, koľko rovnopisov prepravného listu je v dobe zápisu k dispozícii a prikladá sa ku každému z nich.
7. Odosielateľ zásielky, dopravca a prijímateľ zásielky zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisov, ktoré sa uviedli do nákladného listu. Odosielateľ zodpovedá za všetky škody a výdavky, ktoré dopravcovi vzniknú v dôsledku nepresností alebo neúplnosti údajov uvedených v tomto liste. Ak dopravca zapíše na žiadosť odosielateľa do nákladného listu údaje, predpokladá sa, že konal v mene odosielateľa, ak sa nedokáže opak. Zároveň ručí za škody, ktoré vzniknú tým, že nemá pri sebe prepravné a sprievodné doklady, ktoré mu odovzdal odosielateľ pri prevzatí zásielky na prepravu.
8. Pri prevzatí zásielky a prepravu dopravca preskúma:
a) správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov a o ich značkách a číslach,
b) zjavný stav zásielky a jej obalu.
Ak dopravca nemá vhodné prostriedky, aby mohol preskúmať správnosť údajov, uvedie do nákladného listu výhrady aj s odôvodnením. Dopravca musí odôvodniť taktiež všetky výhrady, ktoré urobil proti zjavnému stavu zásielky a jej obalu. Tieto výhrady zaväzujú odosielateľa, iba ak ich v prepravnom liste výslovne uznal.
9. Ak nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia zjavne v dobrom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste. Nákladný list je, pokiaľ sa nedokáže opak, vierohodným dokladom o uzavretí zmluvy o preprave veci a jej obsahu ako aj o prevzatí zásielky na prepravu. Odosielateľ má právo od dopravcu žiadať preverenie celkovej hmotnosti zásielky, alebo jej množstva vyjadreného iným spôsobom. Môže tiež žiadať preskúšanie obsahu jednotlivých kusov zásielky, pričom dopravca má nárok na náhradu výdavkov spojených s týmto preskúšaním. Výsledok tohto úkonu sa zaznačí do nákladného listu.
10. Odosielateľ zodpovedá za škody spôsobené osobám na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, ktoré vznikli z tohto dôvodu, iba ak by chyba bola zjavná alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a k tomu nemal výhrady. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady potrebné na colné a na ďalšie úradné konanie vykonávané pred vydaním zásielky, ak je prepravovaná zásielka pod colným dohľadom. Zároveň dopravca zodpovedá za následky straty alebo nesprávne použitie dokladov v nákladnom liste uvedených a k nemu pripojených alebo mu odovzdaných. Pri preprave dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ mu zodpovedá za všetky škody vzniknuté preto, že niet dokladov, alebo že neboli dané potrebné informácie, alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený osobou dopravcu.

Článok 15
Platnosť prepravného poriadku

Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť 07.januára 2016. Každý prepravca – objednávateľ prepravy je povinný pred podpisom Zmluvy o preprave vecí sa s týmto poriadkom oboznámiť.